Cập nhật: 21:25:35 24/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 06/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ (HĐPH) về triển khai  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022; nhằm nâng  cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố;  HĐPH thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo  dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để thu  hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh  viên và nhân dân tham gia. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận với các chính sách pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nhà  nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung câu hỏi thi phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo phổ biến các  quy định của pháp luật sâu rộng đến cán bộ và nhân dân, đặc biệt là các văn bản luật mới. 

- Ban Tổ chức cuộc thi, các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND xã,  phường, trường học cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo thu hút đông đảo đối tượng tham gia. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng 

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao  động, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên  địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Ngoài ra, các đối tượng sinh sống, làm việc và học tập ngoài địa bàn  thành phố nếu biết về thông tin cuộc thi vẫn được khuyến khích tham gia thi và  nhận thưởng từ Ban tổ chức nếu có kết quả cao. 

2. Thời gian  

a) Thời gian tổ chức: 

Dự kiến tổ chức ít nhất 02 đợt. 

- Đợt 1: Từ ngày 26/01/2022 đến 14/02/2022 (giao phòng Tư pháp phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ tổ chức). 

- Đợt 2: Từ ngày 01/8/2022 đến 30/11/2022. 

b) Thời gian tổng kết: 

Dự kiến vào tháng 01/2023. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung 

Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Phòng chống dịch bệnh covid  - 19; Dân sự, Hình sự, Hôn nhân - gia đình; Đất đai; Khiếu nại, tố cáo; Giao  thông đường bộ; Pháp luật về lao động; Phòng, chống tác hại của rượu bia;  Phòng, chống ma tuý; Phòng, chống bạo lực gia đình; Xử lý vi phạm hành  chính; Trẻ em; An ninh mạng; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hệ thống pháp  luật về biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia … và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực; các văn bản của tỉnh cũng như của thành phố liên quan mật thiết đến 

đời sống của người dân. 

2. Hình thức thi và cách thức tham gia 

a) Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức trên website của Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực HĐPH thành phố, tại địa chỉ: http://tuphaptamky.quangnam.gov.vn theo  hình thức thi trắc nghiệm. 

b) Cách thức tham gia:  

HĐPH sẽ hướng dẫn cụ thể trong Kế hoạch của từng đợt thi trực tuyến. 3. Cơ cấu giải thưởng 

Giải thưởng được tính từ trên xuống dưới với thí sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất, có dự đoán số người tham gia đúng nhất, thời gian hoàn thành bài  sớm nhất. Trường hợp một thí sinh có nhiều bài dự thi thì bài dự thi cuối cùng sẽ được lựa chọn chấm giải. 

Giải thưởng cho các đợt thi được thực hiện theo Nghị Quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quy định mức chi thực hiện công tác 

hòa giải cơ sở; công tác chuẩn phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của thành phố và từ nguồn xã hội hóa (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tư pháp thành phố tham mưu xây dựng nội dung câu hỏi, hướng dẫn cách thức tham gia dự thi, theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch và tổ chức tổng kết cuộc thi. 

2. Giao Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc in giấy khen, giấy chứng nhận cho các cá nhân và tập thể đạt giải. 

3. Các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND xã, phường, các cơ quan,  đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố thông báo và vận động cán bộ, công  chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trên  địa bàn tham gia cuộc thi.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ./.

Tải Kế hoạch tại đây