Cập nhật: 16:09:23 30/05/2024

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ

PHÒNG TƯ PHÁP-THÀNH ĐOÀN

 

 

Số:         /KHLT-PTP-TĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Tam Kỳ, ngày 06 tháng 6 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên trong dịp sinh hoạt hè

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-HĐPH ngày 30/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ năm 2024; Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố) phối hợp với Thành đoàn Tam Kỳ tuyên truyền các văn bản luật cho thanh niên trong dịp sinh hoạt hè với những nội dung, cụ thể như sau:  

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền các văn bản luật, nhất là các văn bản luật mới có liên quan đến đoàn viên, thanh niên trong dịp sinh hoạt hè.

- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung cơ bản, tiết kiệm thời gian, chi phí và phù hợp với đối tượng được tuyên truyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền các văn bản luật bao gồm Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống ma túy, Luật giao thông đường bộ, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

3. Hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền dưới hình thức cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua các phần thi mini games:

- Thi thiết kế Infogaphic tuyên truyền (gửi trước để chấm chọn) và thuyết trình theo chủ đề Infographic (thi trực tiếp tại địa điểm thi).

- Thi mini games đuổi hình bắt chữ và tìm hiểu pháp luật trực tuyến (thi trực tiếp tại địa điểm thi).

- Lồng ghép tuyên truyền miệng về Luật Nghĩa vụ quân sự trước khi bắt đầu cuộc thi. 

4. Thời gian: Tổ chức tại 04 xã, phường: mỗi xã, phường 01 ngày, thời gian tổ chức trong tháng 7/2024, cụ thể vào các ngày: 01, 03, 09, 11 tháng 7 năm 2024.

5. Kinh phí: Từ nguồn phổ biến, giáo dục pháp luật đã được giao UBND thành phố giao dự toán cho Phòng Tư pháp năm 2024.

 

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Phòng Tư pháp thành phố

- Làm việc với Thành đoàn Tam Kỳ về những nội dung liên quan đến công tác phối hợp.

- Chuẩn bị cho hội thi gồm: biên soạn slide hội thi, thiết kế các nội dung thi.

- Cử thành viên tham gia báo cáo viên và tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và Quy chế cuộc thi.

- Liên hệ người dẫn chương trình cuộc thi.

- Thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

2. Thành đoàn Tam Kỳ

- Phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố chuẩn bị Hội trường, âm thanh; in, trao maket và nước uống phục vụ cuộc thi.

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi.

- Thực hiện thanh quyết toán về Hội trường, âm thanh phục vụ cuộc thi.

 

Trên đây là kế hoạch liên tịch giữa Phòng Tư pháp và Thành đoàn Tam Kỳ về tuyên truyền các văn bản luật cho thanh niên năm 2024./.

 

PHÒNG TƯ PHÁP

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Vinh

TM. BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly

                                                                         

Nơi nhận:                                                                                           

- HĐND, UBND thành phố;

- HĐPH.PBGDPL thành phố;

- Đoàn TNCSHCM xã, phường;

- Lưu VT: TP, ĐTN.