Cập nhật: 16:09:23 30/05/2024

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024

 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND phường An Phú về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2024, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân, Đoàn Thanh niên phường An Phú xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tạo thêm kênh thông tin để công dân tiếp cận với các chính sách pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

- Nội dung câu hỏi thi phải thiết thực, phù hợp với đối tượng cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ban Tổ chức cuộc thi, Đoàn thanh niên phường, chi đoàn thanh niên cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo thu hút đông đảo đối tượng tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng

- Đối tượng tham gia cuộc thi: Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường An Phú.

- Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2. Thời gian

a) Thời gian tổ chức:

Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 20/6/2024.

b) Thời gian tổng kết: Dự kiến vào cuối tháng 6/2024. Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết, trao thưởng sau khi kết thúc cuộc thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung

          Tập trung vào những quy định pháp luật liên quan đến đối tượng ĐVTN như: Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật An ninh mạng, Luật Bình đẳng giới, Luật Biển Việt Nam, kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường,…

2. Hình thức thi và cách thức tham gia

a) Hình thức thi

Cuộc thi trực tuyến được tổ chức trên Trang thông tin điện tử của Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, tại địa chỉ: http://tuphap.tamky.quangnam.gov.vn theo hình thức thi trắc nghiệm.

b) Cách thức tham gia:

Thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh,…).

Chi tiết và cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Phòng Tư pháp.

3. Cơ cấu giải thưởng

Cách thức trao thưởng, giá trị từng giải thưởng và các vấn đề liên quan thực hiện theo quy định của Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức công bố.

Giải thưởng cuộc thi được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của phường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Đoàn thanh niên phường tổ chức triển khai thực hiện nội dung đảm bảo theo Kế hoạch; thông báo, vận động thí sinh tham gia cuộc thi đạt kết quả cao.

2. Bộ phận Tư pháp phối hợp bộ phận Tài chính – Kế toán trong việc khen thưởng cho các cá nhân đạt giải.

3. Bộ phận Văn phòng – Thống kê, VH-XH đăng tải, thông tin nội dung Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử phường, loa truyền thanh phường.