Cập nhật: 16:11:12 30/05/2024

     UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ

              PHÒNG TƯ PHÁP

             Số:128/QĐ-PTP

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2024

     

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên năm 2024

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TAM KỲ

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND thành phố Tam Kỳ về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2024;

Kế hoạch số 122/KHLT-PTP-ĐTN ngày 06/6/2024 giữa Phòng Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tam Kỳ Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên trong dịp hè;

Theo đề nghị của Bộ phận Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố (Thành Đoàn) và Văn phòng phòng Tư pháp thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Trần Tiến Vinh - Trưởng phòng Tư pháp thành phố - Trưởng Ban;

2. Bà Nguyễn Thị Ly - Bí thư  Thành Đoàn - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Tư pháp - Thành viên;

4. Bà Lương Thị Nhẫn - Phó Bí thư Thành đoàn - Thành viên;

5. Bà Trương Thị Thủy - Chuyên viên Phòng Tư pháp                                                 - Thành viên.

Điều 2. Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên gồm những ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ly - Bí thư Thành Đoàn - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Tư pháp - Phó Trưởng Ban;

 3. Bà Lương Thị Nhẫn - Phó Bí thư Thành đoàn - Thành viên;

4. Trương Đức Long - Uỷ viên BTV Thành đoàn - Thành viên;

5. Bà Trương Thị Thủy - Chuyên viên Phòng Tư pháp - Thành viên.

Điều 3. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc của Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên gồm những ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên BTV Thành đoàn - Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Bí thư Đoàn phường Hoà Thuận - Tổ viên.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc:

1. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi, tổ chức biên soạn, thẩm định thang điểm, bảng hướng dẫn chấm điểm chi tiết liên quan đến Cuộc thi.

- Tổ chức hướng dẫn, phát động, tổ chức thi, tổng kết và trao thưởng Cuộc thi bằng hình thức phù hợp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin rộng rãi về Cuộc thi trên địa bàn thành phố.

- Quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo Cuộc thi:

- Chấm thi theo đáp án và thang điểm của Ban tổ chức đã ban hành, xét chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc đạt giải và đề xuất hình thức khen thưởng trình Ban tổ chức Quyết định.

3. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc của Cuộc thi:

Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Tổ chức, công tác chấm thi của Ban Giám khảo, tổng hợp bài dự thi, kết quả chấm thi báo cáo Ban Giám khảo, Ban Tổ chức.

Điều 5.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 4 Quyết định này.

Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Phòng Tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Phòng Tư pháp thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

         

 

 Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 6;

- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;

- HĐPH PBGDPL thành phố;

- Các cơ sở Đoàn có liên quan thành phố;

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Trần Tiến Vinh