Cập nhật: 16:11:12 30/05/2024

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Đề thi và Tổ Thư ký Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 trên địa bàn phường An Phú

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN PHÚ

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND phường An Phú về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 79/KHLT-UBND-ĐTN ngày 22 tháng 5 năm 2024 của UBND và Đoàn thanh niên phường An Phú về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2024;

Xét đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch phường,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 gồm những ông, bà có tên sau:

1. Ông: Lê Ngọc Phú -  Chủ tịch UBND Phường An Phú - Trưởng ban;

          2. Ông: Phạm Xuân Đồng - Phó CT.UBND Phường An Phú - Phó Trưởng ban;

          3. Bà: Trương Thị Trọng Kim - Công chức TP-HT phường An Phú - Thành viên;

          4. Bà: Trần Thị Tho - Bí thư Đoàn phường An Phú - Thành viên.

Điều 2. Thành lập Ban Đề thi Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 gồm những ông bà có tên sau:

1. Mời Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Tư pháp - Tổ trưởng;

          2. Bà: Trương Thị Trọng Kim - Công chức TP-HT phường An Phú - Thành viên;

          Điều 3. Thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 gồm những ông bà có tên sau:

          1. Bà: Trương Thị Trọng Kim - Công chức TP-HT phường An Phú – Tổ trưởng;

2. Mời Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Tư pháp – Thành viên;

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức, Ban Đề thi và Tổ Thư ký giúp việc:

1. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi:

a) Ban hành Thể lệ Cuộc thi và danh mục các tài liệu liên quan đến Cuộc thi.

b) Tổ chức hướng dẫn, phát động, tổng kết và trao thưởng Cuộc thi bằng hình thức phù hợp.

c) Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin rộng rãi về Cuộc thi trên địa bàn phường.

d) Quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Nhiệm vụ của Ban Đề thi Cuộc thi:

- Phối hợp tham mưu Ban Tổ chức xây dựng Thể lệ Cuộc thi. Tổ chức biên soạn, thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.

- Bảo mật đáp án, thông tin liên quan, đảm bảo tính công bằng, khách quan, chính xác, trung thực trong đề thi.

3. Tổ Thư ký có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Tổ chức Cuộc thi:

- Tham mưu dự thảo kinh phí cuộc thi, thống kê, tổng hợp điểm số, kết quả cuộc thi và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 5.

Ban Tổ chức, Ban Đề thi và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Điều 4 Quyết định này.

Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của UBND phường để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.